Algemene voorwaarden

GT events Whatsapp  Facebook  Youtube  Linkedin

Boshoek 6 Zwijndrecht, Nederland
Ma-vr: 9.00 - 17.00 In het weekend gesloten
+31 (0) 78 2048050

Zoek in de website

Artikel 1 – Definities
Algemene voorwaarden tickets: de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de aanschaf van een ticket en/of parkeerkaart. (hierna te noemen: ‘algemene voorwaarden tickets’)
Organisatie: de organisator van een van de evenementen waarvoor tickets besteld kunnen worden, in dit geval GT Events (hierna te noemen: ‘organisatie’)
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de organisatie een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een evenement (hierna te noemen: ‘klant’)
Evenement: het (door de organisatie) georganiseerde evenement, waarvoor de organisatie tickets verkoopt (hierna te noemen: ‘evenement’)
Overeenkomst: de overeenkomst tussen organisatie en klant ter verkrijging van tickets voor een van de evenementen (hierna te noemen: ‘overeenkomst’)
Ticket: het document dat geldt als toegangsbewijs voor één persoon, ouder dan tien jaar, tot het evenement waarvoor het ticket is bedoeld (hierna te noemen: ‘ticket’)
Parkeerkaart: parkeerbewijs voor één niet aan het evenement deelnemende auto, welke op het parkeerterrein kan parkeren (hierna te noemen: ‘parkeerkaart’)
Bestelling: het totaal aan bestelde tickets en/of parkeerkaarten (hierna te noemen: ‘bestelling’)

Artikel 2 – Toepassing algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij de organisatie producten of diensten van welke aard ook aan de klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van klant wijst de organisatie uitdrukkelijk van de hand.
3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de algemene voorwaarden overeenkomen. De organisatie is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van de organisatie raadpleegbaar.

Artikel 3 – Toepassing ticket
1. Het door de klant bestelde ticket is uitsluitend geldig voor het evenement waarvoor deze bedoeld is. De naam en datum van het evenement zijn duidelijk op het ticket vermeldt.
2. De bestelde tickets zijn uitsluitend geldig op de dag van het evenement, tijdens de tijden die de organisatie vooraf heeft gecommuniceerd. De tijden zijn tevens te vinden op de website van het betreffende evenement.
3. Een ticket geeft uitsluitend personen toegang tot het evenement. Elk persoon heeft een eigen ticket nodig.
4. Een parkeerkaart geeft uitsluitend voertuigen toegang tot het evenement. Elk voertuig heeft een eigen parkeerkaart nodig.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de klant en organisatie komt tot stand wanneer de betaling van de bestelling is voldaan.
2. Klant dient voor het bevestigen van de bestelling de door hem/haar ingevoerde gegevens te controleren. De organisatie is niet aansprakelijk voor foutief verstuurde bestellingen (bijvoorbeeld naar een foutief ingevoerd adres of foutief bestelde tickets). Klant kan hier dan ook geen aanspraak op maken.
3. De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de klant, is de organisatie gerechtigd om de aankoop van de tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende tickets ongeldig te maken.
4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

Artikel 5 – Prijzen en betaling
1. Betaling geschiedt uitsluitend door middel van de betaalmodule, welke geïntegreerd is in de ticketshop.
2. Alle prijzen die te vinden zijn in de ticketshop, zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3. De organisatie brengt bij elke bestelling administratie- en verzendkosten in rekening. Kosten hiervan worden vermeldt bij iedere bestelling.
4. Na aanschaf van de bestelling, kunnen de betaalde tickets niet meer geruild of vergoed worden.

Artikel 6 – Leveringstermijnen
1. Bestellingen worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.
2. Verzending van de bestelling wordt verzorgd, wanneer de betaling van de bestelde producten binnen is bij de organisatie.
3. De organisatie kan niet garanderen dat de bestelling wordt geleverd, daar zij deze levering uitbesteed aan Post NL.
4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

Artikel 7 – Retourneren en restitutie
1. Een door een klant bestelde bestelling kan niet retour gezonden worden, tenzij anders overeengekomen met de organisatie.
2. Voordat een klant een bestelling retour kan sturen, dient hij/zij contact te hebben gehad met de organisatie.
3. Restitutie van het aankoopbedrag van een bestelling is niet mogelijk.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. De organisatie kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. De organisatie is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan de organisatie.
2. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van de organisatie, dan wel op de websites van de evenementen, in offertes, orderbevestigingen, tickets en/of andere bescheiden, binden de organisatie niet.
3. De organisatie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door klant bij derde partijen verkregen tickets. De organisatie kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
4. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

Partners van GT Events

partners-GT-Events